تصویر ساعت گرد مدل 2100194

تصاویر


مشخصات محصول

مشخصه مقدار واحد
ابعاد چاپ x 19 سانتی متر
ابعاد y 33 سانتی متر
ابعاد x 33 سانتی متر
ابعاد چاپ y 19 سانتی متر
برندهای زیر مجموعه ثانیه سازان