تصویر ساعت گرد مدل 2100191

تصاویر


مشخصات محصول

مشخصه مقدار واحد
ابعاد y 33 سانتی متر
ابعاد چاپ x 29 سانتی متر
ابعاد x 33 سانتی متر
ابعاد چاپ y 29 سانتی متر
برندهای زیر مجموعه ثانیه سازان